مراحل نصب پانل ها برای دیوارهای داخلی

1 - علامت گذاری کف 2 - ریل گذاری کف
3 - ریل گذاری سقف
4 - نصب پانل 5 - درز گیری
6 - اتمام نصب پانل 7 - جایگذاری
(لوله خرطومی جهت برق و تلفن)
8 - نصب جعبه الکتریسیته 9 - نصب پشم شیشه
10 - نصب طرف پشت دیوار 11 - ملات کاری
12 - ماده سفید کننده (فلکسی کاری)
13 - اتمام کاغذ دیواری 14 - اتمام کاغذ دیواری