مراحل نصب دیوارهای پیش ساخته

1 - بند کشی کف 2 - نصب ریل
3 - نصب پانل 4 - اتمام نصب پانل
5 - خط کشی (ایجاد بریدگی در پانل ها) 6 - نصب لوله و تاسیسات
7 - نصب جعبه الکتریسیته (جعبه فیوز) 8 - نصب جعبه الکتریسیته (جعبه فیوز)
9 - ماده سفید کننده (فلکسی کاری) 10 - ماده سفید کننده (فلکسی کاری)
11 - حواله آب